تابلو برق با نام مرکز بار هم شناخته میشود. در واقع این محصول ، یک جعبه برق فلزی است که برق اصلی را در داخل خانه می پذیرد و آن را به مدارهای مختلف در داخل خانه توزیع می کند.
قطع وصل کننده های مدار یا فیوز ها هنگام توزیع برق به مدارهای مختلف مانع از این می شوند که جریان بیش از حد وارد مدار شود. هنگامی که شما درب تابلو برق را باز می کنید، می توانید به کلیه اتصالات یا فیوز ها دسترسی پیدا کنید. معمولا یکی از این تابلو ها تمام مدارهای موجود در خانه را تغذیه می کند، اما ممکن است وضعیت دیگری وجود داشته باشد که در آن «تابلوی دیگری» وجود داشته باشد که مخصوص یک منطقه خاص مانند یک آشپزخانه است.

شما می توانید پریزهای مدار را در تابلو برق قرار دهید و با یک اهرم که در موقعیت «روشن» یا «خاموش» قرار می گیرد، آن را کنترل کنید. شما همچنین می توانید یک قطع کننده اتصال دوقطبی را در بالای تابلو به نام « Main» مشاهده کنید. این قطع و وصل کننده، برق کل را کنترل می کند. قطع کننده اصلی برای روشن و خاموش کردن تمام مدارات در یک زمان استفاده می شود. در مدار اصلی نیز می توانید ظرفیت نیروی برق پانل (تابلو برق) را مشاهده کنید. قطع و وصل کننده اصلی دارای شماره ای است که ظرفیت آمپر آن را نشان می دهد، به عنوان مثال، «۱۰۰» یا «۱۵۰». امروزه ۱۰۰ آمپر حداقل مقداری است که در ساخت و ساز مسکونی مجاز است بنابراین ۱۵۰ آمپر بسیار رایج است. تابلوهای برق نیز دارای تنظیمات ۲۰۰ آمپر و ۴۰۰ آمپر هستند.

برای شناسایی یک مدار باید برچسب هایی را که در کنار هر قطع و وصل کننده قرار گرفته اند یا صفحه ای که در داخل درب تابلو برق قرار دارد را پیدا کنید و مداری را که توسط یک فیوز یا یک قطع و وصل کننده خاص استفاده می شود شناسایی کنید.

دانستن جایی که تابلو برق شما قرار گرفته است و نحوه بازنشانی مدار قطع کننده مدار، چیزهای اساسی در خانه شما است و به راحتی این آموزش ها آموخته می شود.
این پانل همچنین به عنوان: بار مرکز، پنل خدمات، تابلو قطع و وصل کننده مدار، جعبه فیوز نامیده می شود.